Privacy policy

 

Pura Moia gevestigd aan de Dorpstraat 11, 6085 Be te Horn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Ons website-adres is: www.puramoia.nl

In dit privacybeleid wordt uiteengezet hoe Pura Moia alle informatie gebruikt en beschermt die u geeft bij het gebruik van deze website. Pura Moia zet zich in om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. Dit beleid van Pura Moia kan door bijwerking veranderen. U dient deze pagina van tijd tot tijd te controleren om ervoor te zorgen dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen. Dit beleid is van kracht vanaf: oktober 2019.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pura Moia verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Onder persoonsgegevens verstaan wij alle gegevens waarmee personen individueel te identificeren zijn. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld doormiddel van correspondentie en/of telefonisch contact.
 • BTW- en Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Pura Moia verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Om online diensten voor u te kunnen realiseren, onderhouden, te wijzigen en ter ondersteunen.
 • Pura Moia verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Pura Moia neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pura Moia) tussen zit.

 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Pura Moia bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Pura Moia verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken, indien dit nodig is, voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Pura Moia blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Gegevens

Pura Moia respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u gebruikt om te reageren via onze site, vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om te reageren op uw vraag of informatieverzoek en worden niet met derden gedeeld of verkocht.

 

Cookies

De cookies die wij gebruiken zijn beperkt en nodig om de functionaliteit i.c.m. social media te laten werken. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

 

Google Analytics

Deze website maakt anoniem gebruik van Google Analytics of andere een web analyserende service.

 

Social Media en cookies

Op de website zijn tot slot buttons opgenomen van social media, dit om teksten, foto’s en dergelijke te kunnen delen via Social media sites. De code die hiervoor gebruikt wordt, is van de betreffende media. Wij hebben geen invloed op het verdere gebruik van die informatie door deze bedrijven. Lees regelmatig de privacyverklaring van Facebook, Twitter, Instagram en YouTube om te weten wat zij met uw (persoons)gegevens doen. Bij de volgende gebruikte buttons gebeurt dit:

 • Facebook Social Plugins
 • Twitter Button
 • Google +1
 • Pinterest
 • Reddit
 • LinkedIn Widgets

Door gebruik te maken van onze website, gaat u ermee akkoord dat we dit soort cookies plaatsen op uw apparaat.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pura Moia neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar andere websites van belang. Echter, zodra u deze links gebruikt om onze site te verlaten, moet u er rekening mee houden dat wij geen enkele controle over die andere website hebben. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk worden geacht voor de bescherming en de privacy van alle informatie die u tijdens uw bezoek aan dergelijke sites doet en vallen dergelijke sites niet onder dit privacy statement. U moet dus voorzichtig zijn en kijken naar de privacy statement die van toepassing zijn op de website in kwestie.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op. Wij zijn te benaderen via info@puramoia.nl

 

Dit privacy- en cookiebeleid is laatst gewijzigd op 3-10-2022